,,VÁSÁROLJON KEDVEZMÉNNYEL ÉS NYERJEN!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


Módosított verzió – hatályos 2018. január 6-tól.¬*


A Szervező

1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a CBA Kereskedelmi Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. ) (”Szervező”), a nyereményjáték lebonyolítója a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.) (”Lebonyolító”)

A Játékban való részvétel feltételei

2. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy, aki valamely magyar (magyarországi bejegyzett székhellyel és a Magyar Nemzeti Bank vagy jogelődje által kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező) pénzügyi intézmény (továbbiakban „bank”) által kibocsátott érvényes Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával rendelkezik.

3. A Játékból ki vannak zárva a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, valamint a Mastercard Europe S.A.-nak, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, ügynökei (ideértve a Lebonyolítót is), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek alkalmazottai, munkavállalói és mindezen felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban a www.online.prima.hu-n keresztül történt vásárlások nem vehetnek részt.

4. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2017. december 07. napján 0 óra 00 perctől 2018. december 06. napján 23 óra 59 percig tart (“Játék időtartama”). A Játék időtartamán belül 12 játékperiódus kerül meghatározásra 12 sorsolással, a 14-es pontban foglaltak szerint.

5. A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki
o minimum 1 (egy) darab érvényes Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával (amelyen a Játékos neve van feltűntetve) rendelkezik és;
o A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet pályázni, amelyen beazonosítható a legalább 3 000 Ft értékű költés bankkártyával.
o ellátogat bármely magyarországi Príma áruházba és ott legalább 3000 Ft értékben vásárol - és legkésőbb a Játék időtartamának végéig hiánytalanul kitölti a www.primafalatok.hu weboldalon a részvételre vonatkozó regisztrációs űrlapot, amelynek során megadja a következő személyes adatait:
o vezetéknév, keresztnév, város, irányítószám, közterület jellege, emelet, ajtó, telefonszám, E-mail cím, (a weboldalon a belépéshez használandó) jelszó;
o vezetéknév, keresztnév, város, irányítószám, közterület jellege, emelet, ajtó, telefonszám, E-mail cím, (a weboldalon a belépéshez használandó) jelszó;
és
o a Weboldalon a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az abban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul a megadott adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban írtak szerinti kezeléséhez. Amennyiben olyan felhasználó venne részt a Játékban, aki már korábban regisztrált a Programba, úgy csak ebben a pontban foglaltakra (Játékszabályzat elfogadása), valamint az alábbi lépésekre van szükség a Játékban való részvételhez.
A nyereményjátékban való részvétel további feltételei:
A sorsoláson azok a játékosok vehetnek részt, akik a promóciós időszakban legalább 3 000 forint értékben vásárolnak bármelyik PRÍMA üzletben és a vásárlást Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával intézik, továbbá a vásárlást igazoló nyugtán található AP számot (AP vagy A jelölést követő numerikus karakterek, pl. A03112345), valamint a nyugtaszámot és a vásárlás időpontját (dátum, óra, perc), továbbá a vásárlás helyét a megadott formátumban (város, utca, házszám), valamint a „Mastercard kártyával fizettem” boxot a megfelelő jelölőnégyzet kipipálását a Weboldal speciálisan erre a célra kialakított felületén keresztül hiánytalanul és hibátlanul regisztrálják (feltöltik).
A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet pályázni, amelyen beazonosítható a vásárlás helye és a legalább 3000 Ft értékű költés bankkártyával.
Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy nyereményre lehet vele pályázni.
Az adott sorsoláson a Játékos annyi eséllyel pályázik, ahány vásárlási adatot feltöltött az adott sorsolásra szóló meghatározott időtartamon belül. Abban az esetben, ha a Játékos több Pályázatot kíván leadni, az alábbi szabályok érvényesek:
• Minden Pályázatnál külön blokkon kell szerepelnie a vásárlásnak és a vásárláshoz kapcsolódó minimum 3 000 Ft vásárlásnak, amelyet Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával egyenlítenek ki. Azaz egy vásárlás hiába tartalmaz 7000 Ft értékű vásárlást, ez akkor is egy feltöltésnek, egy pályázatnak – és így egy esélynek – minősül, azaz a többszörözés kizárt.
• Az egyes blokkok adatait külön Pályázatban kell beküldeni.
• A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg). 22 A Játékosnak a Játék végéig, és a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti blokkot/nyugtát/számlát, amely alapján Pályázatot adott be. Egy Játékos a játék teljes időszaka alatt maximum 12 darab nyereményt nyerhet úgy, hogy az adott játékperiódusban maximum 1 db nyereményt nyerhet. 26 A Játékosnak a Játék végéig, és a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti blokkot/nyugtát/számlát, amely alapján Pályázatot adott be. Egy Játékos a játék teljes időszaka alatt maximum 12 darab havi nyereményt nyerhet úgy, hogy az adott játékperiódusban maximum 1 db nyereményt nyerhet. 23 A Weboldalon történő regisztrációval és a Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát nyilvánítja ki, feltöltött adatai összességében képezik a ”Pályázatot”. 27 A Weboldalon történő regisztrációval és a Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát nyilvánítja ki, feltöltött adatai összességében képezik a ”Pályázatot”.

6. Szervező a nyeremény átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e Játékszabályzat minden rendelkezésének. Ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, vagy ha a regisztráció idejében a kártya nem volt érvényes, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.
A „Mastercard kártyával fizettem” boksz kipipálása a Játékos által a Játékos kifejezetten arra irányuló nyilatkozata, hogy a vásárlást a jelen Játékszabályzatban meghatározott Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával fizette ki. Játékos a nyilatkozat valóságtartalmáért felelős és tudomásul veszi, hogy a Szervező, vagy a Lebonyolító jogosult ellenőrizni a nyilatkozat valóságtartalmát. Kétség esetén a Játékos köteles bizonyítani, hogy a vásárlást megfelelő kártyával végezte. Amennyiben a Játékos valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozat valóságtartalmát nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, úgy Szervező jogosult arra, hogy a Játékost a Játékból kizárja, illetve a nyereményét visszavonja, vagy érvénytelenítse.
A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 30 naptári napon belül jogosultak. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.

7. A Játékban kizárólag a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, valós adatokkal szereplő Pályázatok vesznek részt. A Programban minden magyarországi bank által kibocsátott érvényes Mastercard® és/vagy Maestro® bankkártya részt vehet. Egy Játékos több bankkártyájával is részt vehet a Programban. A nyereményjáték időtartama alatt egy Játékos - a kártyák számától függetlenül – játékperiódusonként összesen legfeljebb 1 db nyereményt nyerhet. Amennyiben egy adott személy véletlen (Pl.: technikai hiba folytán) több nyereményre kerülne nyertesként kisorsolásra, úgy csak az első (időben) sorsolás tekintetében minősülhet jogosult nyertesnek, a további sorsolásoknál kizárásra kerül.

8. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatvédelmi Szabályzatban (33. pont) leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával (lásd 33. pont). Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

9. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

10. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

11. A Weboldal működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Lebonyolító a Weboldal folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Lebonyolító a Weboldal működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

12. Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

13. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.
A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító, valamint a Príma üzleteket üzemeltető vállalkozások nem vállalnak felelősséget. A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Játék időtartamán belül 12 játékperiódus kerül meghatározásra 12 sorsolással, az e pontban foglaltak szerint, azaz a teljes Játék 2017. december 07. 00 óra 00 perctől – 2018. december 06. 23 óra 59 percig tart. Az egyes játékperiódusok az alábbi időtartamokban meghatározottak oly módon, hogy a kezdő időpont minden esetben a megjelölt naptári nap 00. óra 00 perce és a befejező időpont minden esetben a megjelölt naptári nap 23. óra 59. perce. A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

I. játékperiódus:
2017. december 07. – 2018. január 06.
Sorsolás: 2018. január 08.
II. játékperiódus:
2018. január 07. – 2018. február 07.
Sorsolás: 2018. február 09.
III. játékperiódus:
2018. február 08. – 2018. március 07.
Sorsolás: 2018. március 09.
IV. játékperiódus:
2018. március 08. – 2018. április 11.
Sorsolás: 2018. április 13.
V. játékperiódus:
2018. április 12. - május 09.
Sorsolás: 2018. május 11.
VI. játékperiódus:
2018. május 10. – 2018. június 13.
Sorsolás: 2018. június15.
VII. játékperiódus:
2018. június 14. – 2018. július 11.
Sorsolás: 2018. július 13.
VIII. játékperiódus:
2018. július 12. – 2018. augusztus 08.
Sorsolás: 2018. augusztus 10.
IX. játékperiódus:
2018. augusztus 09. – 2018. szeptember 12.
Sorsolás: 2018. szeptember 14.
X. játékperiódus:
2018. szeptember 13. – 2018. október 10.
Sorsolás: 2018. október 12.
XI. játékperiódus:
2018. október 11. – 2018. november 14.
Sorsolás: 2018. november 16.
XII. játékperiódus:
2018. november 15. - december 06.
Sorsolás: 2018. december 10.


Nyeremények:

A nyereményjáték egyes játékperiódusainak végét követően kerül sor a nyeremények kisorsolására, az adott játékperiódusnál megjelölt napokon.

I. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) laptop HP Pavilion x360 14-BA015NH (14” fhd+touch, i5u, 8GB, 256GB ssd, Win10H)

További nyeremények: 5 db Nestlé ajándékcsomag tartalma csomagonként (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag):

Nestlé ajándékcsomag tartalma db
Nesquik 200g kakaó italpor 1
Nesquik 225 g Gabonapehely 2
Nescafé classic 3in1 1
Nescafé Gold Blend 1
Balaton újhullám Mogyorós 1
Balaton újhullám Tejcsokis 1
Party kakaós ét tortabevonó 1
Party kakaós tej tortabevonó 1
Nestlé tejes krémmel töltött tejcsokoládé 1
After Eight Mint Chocholate 1
Nestlé Fitness epres 2
Nestlé Fitness fehér csokoládés 2
MAGGI okoskonyha 1
Ízvarázs 400g 1
Halászlékocka 100g 2
Tyúkhús kocka 132g 2
Sajtszósz alap 35g 1
Bolognai Spagetti alap 40g 1
Sonkás-gombás penne 35g 1


II. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) iPhone 8 64GB asztroszürke
További nyeremények: 5 db 10.000.- Ft értékű Uncle Ben’s ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
III. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) Xbox: XBOX ONE S KONZOL 1 TB FEHÉR + ASSASSIN'S CREED ORIGINS + RAINBOW SIX SIEGE + 3 HÓNAPOS XBOX LIVE GOLD ELŐFIZETÉS
További nyeremények: 5 db 10.000.- Ft értékű Mesés tej ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
IV. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) iPad - Apple 9.7" iPad Cellular 128GB - Space Grey (2017)
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
V. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) Wellness hétvége 2 főre
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
VI. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) kerékpár
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
VII. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) Televízió
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
VIII. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) konyhai robotgép
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
IX. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) Tefal edényszett + kukta
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
X. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) takarítógép
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
XI. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) kávéfőző
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)
XII. játékperiódus nyeremények:
Fődíjak: 2 db (1-1 db /fődíj) konyhai robotgép
További nyeremények: 5 db 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag (nyereményenként 1-1 ajándékcsomag)

A Játék teljes időtartama alatt összesen 24 db Fődíj, azaz huszonnégy darab fődíj kerül kisorsolásra, oly módon, hogy játékperiódusonként kerül kisorsolásra 2-2 db és további nyereményekként összesen 12x5 db ajándékcsomag, azaz hatvan darab ajándékcsomag (játékperiódusonként kerül kisorsolásra 5-5 db). Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírt ajándékokat tartalmazza. A sorsolások véletlenszerűen történnek, gépi sorsolással. A nyeremények sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. Összesen 84 nyertes Pályázat kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A sorsolást minden esetben a fődíj nyerteseinek kisorsolásával kezdi meg Szervező, majd ezt követően sorsolja az egyéb nyeremények nyerteseit. Minden nyertes mellé 15-15 (tizenöt-tizenöt) darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra minden egyes játékperiódusban. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.). A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Minden egyes nyeremény csak és kizárólag a leírtakat tartalmazza.

15. A Szervező a nyertesek listáját (vezetéknév, keresztnév) a sorsolást követő héten teszi közzé a Weboldalon, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. A nyertes Játékos értesítésére legkésőbb a sorsolást követő 4 munkanapon belül kerül sor a regisztráció során megadott e-mail címén. A nyertes Játékos köteles az értesítést legkésőbb az értesítést követő 4. munkanapon 16 óra 00 percig visszaigazolni egy e-mail válaszüzenetben, valamint köteles a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény átvételének helyét és idejét leegyeztesse. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül bármilyen oknál fogva nem igazolja vissza az Értesítést (az értesítés nem érkezik meg a Lebonyolítóhoz) arra az e-mail címre válaszolva, melyről az értesítés érkezett, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

16. Amennyiben jelen Játékszabályzat alapján tartaléknyertes értesítése szükséges, úgy Lebonyolító, a 15. pont alapján a kisorsolt tartaléknyertesek közül sorrendben az elsőt, a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. A tartaléknyertes Játékos 4 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést e-mailen keresztül, azon az e-mail címen, amelyről az értesítés érkezett (primafalatok@wonderduck.hu). Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül nem igazolja vissza az értesítést (tehát amennyiben a Lebonyolító a fent megadott határidőn belül nem kap visszaigazoló e-mailt a tartaléknyertestől), úgy a tartaléknyertes Pályázata kizárásra kerül a Játékból, aki így ezáltal nem lesz jogosult a nyereményre. Szükség esetén a sorban következő potenciális tartaléknyertes Játékost a sorban előtte álló tartaléknyertes Játékos (aki a nyereményre való jogosultságát elveszítette) számára érvényes - az értesítés visszaigazolására nyitva álló - határidő lejártát követő első munkanapon kell értesíteni. A tartaléknyertes Játékosnak 4 munkanapon belül kell visszaigazolnia az értesítést.

17. A nyeremények az értesítést követő 30 napon belül kerülnek átadásra, a nyertesekkel egyeztetett módon, vagy előzetes egyeztetést követően. A sikertelen átadásáért Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár, lásd 6. pont.

18. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadók: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

19. Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.

20. Felek rögzítik, hogy a nyereményjáték az SZJA tv. 70. § (3) bekezdés d) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül, ezért a nyertes magánszemélyek esetében a nyeremények átadása adókötelezettséget a magánszemélyeknél nem keletkeztet. A közterheket a Szervező köteles megfizetni.

21. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget).

22. A Nyeremények értéke bruttó érték, melyek után a Szervező megállapítja, levonja és befizeti az adóelőleget a hatályos jogszabályok alapján, amennyiben az kötelező. A Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyeremény után felmerülő SZJA fizetési kötelezettségről, melyet Szervező megfizet, és erről kibocsát egy igazolást nyertes Játékos részére, amelyhez a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételét megelőzően a Szervező és a Lebonyolító rendelkezésére kell bocsátania személyes adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, állampolgárság, személyigazolvány szám). Nyertes Játékos köteles a hatályos jogszabályok alapján, az így keletkezett jövedelmét a tárgyévi adóbevallásában a kiállított igazolás alapján feltüntetni.

23. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Általános rendelkezések

24. A nyertes Játékost felkérjük, de nem kötelezzük, hogy további külön díjazás nélkül vegyen részt a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép, illetve videófelvétel készítését. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező külön díjazás nélkül felhasználja, közzé tegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve egyéb promóciós célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi.

25. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban (például: helytelen név vagy lakcím, nem helyes vagy valótlan adat stb.), illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn kívül álló okokból következett be.

26. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.

27. A magyar nyelvű verzió az irányadó a játékra, ha a Játékszabály több nyelven is elérhető.

28. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a Szervező a Játékban résztvevő ügynökségei, sem a Mastercard Europe S.A nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

29. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

30. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását.

31. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.

32. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.

33. Adatvédelmi Szabályzat

A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a CBA Kereskedelmi Kft. felel, mint adatkezelő.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.

Játékban való részvételhez regisztrálnia kell magát a www.primafalatok.hu weboldalon. Külön tájékoztatjuk tehát, hogy a regisztráció során a következő adatokat kell megadnia az erre kialakított regisztrációs felületen: vezetéknév, keresztnév, lakcím, mobiltelefonszám, E-mail cím, jelszó.
Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig postázási cím, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, állampolgárság. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám) – a játék végétől számított 60 napig, azaz 2019.02.06-ig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása.
A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán kívül a nyugta azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: nyugtaszám, dátum és pontos idő, fizetési mód, tranzakciós kód.
A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Az adatok továbbá átadásra kerülhetnek a fődíj nyertes kapcsán a az utazás szervezőjének (amennyiben van utazás a nyeremények között) a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, melyről Önt minden esetben előzetesen megfelelően tájékoztatjuk és kérjük hozzájárulását. Ezen felül megismerik a személyes adatokat, a Magyar Posta Zrt., valamint a sorsolás során eljáró közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.) Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően 60 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2026.12.10.-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év).

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: primafalatok@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk.
Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak CBA Kereskedelmi Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.
Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a CBA Kereskedelmi Kft. a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a Játék résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.
Elérhetőségeink:
Postai úton: Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31., Elektronikus levélben: primafalatok@wonderduck.hu e-mail címen

A CBA Kereskedelmi Kft. által szervezett nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-134856/2017

A Játékban való részvétellel és a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.
Budapest, 2017. január 5.
Szervező: CBA Kereskedelmi Kft.

*módosítás tekintettel a 30-as pontban fenntartott jogra: módosul az 5-ös pont: a pályázatban az eredetileg meghatározottakon túl meg kell adni (feltölteni) „a vásárlás helyét a megadott formátumban (város, utca, házszám)”. A módosítás 2018. január 6-án 00.00 perckor lép hatályba, azt követően, csak a módosított játékszabály előírásai irányadóak. A korábban érvényes pályázatok változatlanul érvényesek.